โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
1011 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 10 ธันวาคม 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า อบต.หลุมข้าว ควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุด
เด็ก- เยาวชน
สตรี
คนชรา
คนพิการ
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.238.180.174
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,991,879

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก     พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ 
พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ  
     พรบ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเปิดอ่าน
     พรบ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561.เปิดอ่าน
     พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจเปิดอ่าน
     พรบ.การสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     พรบ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเปิดอ่าน
     พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     พรบ.ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเปิดอ่าน
     พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open data)
งานกฎหมายและระเบียบ
พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.