โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
1011 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 10 ธันวาคม 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า อบต.หลุมข้าว ควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุด
เด็ก- เยาวชน
สตรี
คนชรา
คนพิการ
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.238.180.174
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,991,875

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก     ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. 

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.  
  ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลองค์กร        

1.ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลองค์กร

- ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)
info.dla.go.th/
- e-plan
e-plan.dla.go.th/
- ระบบบัญชี e-lass
www.laas.go.th/
- ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท.
ele.dla.go.th/
- ศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
http://lhr.dla.go.th/hr/

2.>>ระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับเป้าหมาย
 http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=288&id_type=1 รายงานการควบคุมภายใน jpg

3.>>ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร
http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=270&id_type=1 - คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน.jpg

>>ระบบสารสนเทศควบคุมและตรวจสอบภายใน
http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=288&id_type=1 - หนังสือรับรองควบคุมภายใน.jpg

5.>>ระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.หลุมข้าว


http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=280&id_type=1 คู่มือสรรถนะหลัก และคู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร
http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=282&id_type=1  สมรรถนะประจำสาย คู่มือประเมินผลการปฏิบัติพนักงานจ้าง

http://www.lumkhaw.go.th/service/content/45/ คู่มือสมรรถนะประจำสาย 1

http://www.lumkhaw .go.th/service/content/47/ คู่มือสมรรถนะประจำสาย 2

http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=289&id_type=1     การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=290&id_type=1  การวิเคราะห์ค่างาน และจัดทำคำบรรยายอักษร  

http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=291&id_type=1 การวิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพ อบต.หลุมข้าว 

http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=292&id_type=1  กำหนดสมรรถนะ (Competency)

6.>>ระบบทะเบียนประวัติบุคคล
http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=266&id_type=1 ทะเบียนประวัติของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=267&id_type=1 ทะเบียนประวัติของพนักงานจ้าง

7.>>ระบบสารสนเทศที่สามารถ share

http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=278&id_type=1 การพิมพ์หนังสือราชการ

http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=285&id_type=1 ระเบียบฯสารบรรณ
http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=268&id_type=1  แบบคำขอลงทะเทียบคนพิการ ใบมอบอำนาจ
http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=279&id_type=1  คำขอหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัยฯ


8.>>สารสนเทศความต้องการของผู้รับบริการ
http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=286&id_type=1 รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชน

http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=286&id_type=1  รายงานแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ

http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=question&path=question&id_sub=252&id_type=1  แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ

10.>>ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้
องค์ความรู้ภายในองค์กร
http://www.lumkhaw.go.th/news/content/63 ประกาศเจตจำนงค์
http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=283&id_type=1  แผนพัฒนาบุคลากร
องค์ความรู้ภายนอกองค์กร

http://www.lumkhaw.go.th/law/list/1/1 ระเบียบ - ระเบียบ พรบ. พรก.

http://www.lumkhaw.go.th/law/list/1/2 ระเบียบ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

http://www.lumkhaw.go.th/law/list/1/3 ระเบียบ - หนังสือราชการ สถ.


 

คู่มือ มาตรฐาน องค์ความรู้

http://www.lumkhaw.go.th/service/content/50/ มาตราฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข

http://www.lumkhaw.go.th/service/content/49/ มาตราการป้องกันภัยอุบัติเหตุบนท้องถนน

http://www.lumkhaw.go.th/service/content/52/ มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต

http://www.lumkhaw.go.th/service/content/51/ มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์

http://www.lumkhaw.go.th/service/content/10/ มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย

 


ประกาศโดย : อบต.หลุมข้าว
วันที่ประกาศ : 2021-02-01

สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open data)
งานกฎหมายและระเบียบ
พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.